ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ
  
2023/9/22
                ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠥᠷ᠂ ᠴᠥᠩᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠹᠧᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠥᠷᠢᠳᠥᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃
 
  ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ