ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
  
2023/7/4
   1. ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠄ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃    2. ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠄ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃    3. ᠦᠷᠬᠡᠰᠦᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃    4. ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠡᠰᠢᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃   5. ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠄ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠃   6. ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠄ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃   7. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠄ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠃   8. ᠳᠦᠮᠦᠰᠦ ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃   9. ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠄ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠃         
  ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ