ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ
  
2023/7/4
      ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠶᠣᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 30 ᠮᠢᠨᠣᠲ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ᠶᠠᠰᠣ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠃       ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ︵ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠨ ︶ ᠰᠢᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠦ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠃       ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠶᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠣᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠᠢ ᠃       ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 4000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠠᠶᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃       ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠃ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃         ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃        ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠵᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃       ᠠᠷᠪᠠ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠣᠨᠳᠠᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠣᠨᠳᠠᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃      
  ​ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ