ᠫᠢᠩᠫᠠᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
  
2023/6/28
      ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠫᠢᠩᠫᠠᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠢᠩᠫᠠᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃             
  ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ