ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠪᠣᠭᠲᠠ
  
2023/5/25
           ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ1164 ᠣᠨ ︵ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ︶ ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠤᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠯᠢᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠬ᠎ᠠᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃            ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ ︽ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠷ64 ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ1227 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠭᠤᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃    
  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ