ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ​
  
2023/5/25
       ᠦᠤᠰᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ — ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠤ ᠠᠴᠠ 18 — 6 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠭᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠢᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ 1000 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ 50 — 100 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠤᠳᠤ ᠠᠴᠠ 6 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠺᠸᠤᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠴᠤᠭᠦᠨ ᠦᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠦᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃         ᠲᠠᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠳᠠᠰᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠵᠦᠷᠢᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠤᠭᠦᠷ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠤᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠦᠵᠤᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃       ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠃          ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ — ᠲᠦᠮᠠᠳ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨᠭᠤᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠢᠷᠡᠨ ᠤᠷᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ —ᠲᠦᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠯᠦ᠋ᠢᠵᠤ᠂ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃          ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ — ᠲᠦᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨᠢᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 4000 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠾᠧᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃         ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ — ᠲᠦᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠴᠦᠮ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃           ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠳᠤ ︽ᠾᠢᠮᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ︾ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷᠬᠤᠳᠦ᠋ᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ — ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠭᠦᠢᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠠᠵᠢ᠃           
  ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ