ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ
  
2023/5/25
      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1206 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠰ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ 《ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳ》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠳ 《ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ 《ᠳᠠᠶᠢᠽᠢ》 ︵太子︶ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠢ ᠴᠦᠮ 《ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃        ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ《ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠃    ᠭᠡᠶ᠎ᠠ᠂《ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ᠄ ᠳᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 《 ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠢᠳᠢᠮ 《ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ》 ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠳᠤᠬᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ 《 ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮᠳᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ《ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ》 ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠡᠰ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠲᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠡᠢᠬᠦᠬᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃          ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠤᠮᠳᠡᠭ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠮᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      
  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ