ᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
  
2023/11/9
            1. ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ              2. ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠢᠯᠦᠬᠦ              3. ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ                 
  ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ